logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ประกาศร่าง TOR

  • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    24 ธันวาคม 2561
  • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    24 ธันวาคม 2561