logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนงาน/โครงการ

 • แผนงานปรับปรุงราคาประเมินที่ดินและจัดทำแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินในภูมิภาค งานยุทธศาสตร์
  5 มีนาคม 2563
 • แผนการปฏิบัติงาน Action Plan (แผนงานการจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินราชพัสดุรายทะเบียนผู้เช่าในภูมิภาค
  5 มีนาคม 2563
 • แผนการปฏิบัติงาน Action Plan ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ตามภารกิจประจำ
  5 มีนาคม 2563
 • การรังวัดจัดทำแผนที่
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • การระวังชี้แนวเขต
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • การรับขึ้นทะเบียน การรื้อถอน และการจำหน่ายที่ราชพัสดุและรับคืนที่ราชพัสดุฯ
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • แผน/ผลการปฏิบัติงานภารกิจประจำส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
  5 มีนาคม 2558
 • แผน/ผลการปฏิบัติงานออกพื้นที่จัดเก็บค่าเช่าที่ดิน/อาคารราชพัสดุ
  5 มีนาคม 2558
 • แผนการปฏิบัติงานการอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุและอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุร่วมกับส่วนราชการอื่น
  5 มีนาคม 2558
 • แผนการปฏิบัติงานการโอนสิทธิ์การเช่าและการสืบสิทธิ์การเช่าการจัดให้เช่าเพื่อประโยชน์อื่น ๆ (ยกเว้นรัฐเอื้อราษฎร์)
  5 มีนาคม 2558
 • แผนการปฏิบัติงานการต่ออายุสัญญาเช่า
  5 มีนาคม 2558
 • แผนการปฏิบัติงานการรังวัดจัดทำแผนที่
  5 มีนาคม 2558
 • แผนการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต
  5 มีนาคม 2558
 • แผนการปฏิบัติงานการรับขึ้นทะเบียน การรื้อถอน และการจำหน่ายที่ราชพัสดุและรับคืนที่ราชพัสดุ
  5 มีนาคม 2558
 • แผน/ผลการปฏิบัติงานจำนวนที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ
  5 มีนาคม 2558
 • แผน/ผลการปฏิบัติงานจำนวนที่ราชพัสดุที่สนับสนุนการปลูกพืชอาหาร/พืชทดแทนพลังงาน
  5 มีนาคม 2558
 • แผน/ผลการปฏิบัติงานจำนวนรายที่ได้รับสิทธิการเช่าในที่ราชพัสดุเพื่อเป็นที่ทำกินหรืออยู่อาศัย
  5 มีนาคม 2558
 • แผน/ผลการปฏิบัติงานจำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้
  5 มีนาคม 2558
 • แผนการปฏิบัติงานการนำเข้าข้อมูลแผนที่ผู้ใช้/ผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ยังไม่ได้มีการนำเข้าในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
  5 มีนาคม 2558
 • แผนการปฏิบัติงานส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
  4 มีนาคม 2558