logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์ / ภารกิจ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารทรัพย์สินของรัฐ

ภารกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ดังนี้

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการใน เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยแยกเป็นลักษณะงานได้ดังนี้

งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดหาประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

งานด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์  ดำเนินการกำหนดราคาประเมินและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล

 • ส่วนบริหารทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับรับเงินรายได้ที่ราชพัสดุ และนำส่งเงิน เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการเกี่ยวกับงานบุคคล งานพัสดุ
 • ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ดำเนินการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดหาประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
 • ส่วนจัดการฐานข้อมูล ดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ตรวจสอบแขตให้เช่าและให้ใช้ที่ราชพัสดุ จัดทำแผนที่ที่ราชพัสดุในเขตจังหวัดระนอง
 • ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ดำเนินการกำหนดราคาประเมินและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล

พันธกิจ ของ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง

 • ส่วนบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดเก็บรายได้จากการเช่าที่ดินราชพัสดุนำส่งเงิน บริหารงานบุคคล งานพัสดุ ดำเนินการจำหน่าย จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 • ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่า และ/หรือรายได้
 • ส่วนจัดการฐานข้อมูล ดำเนินการจัดการฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุของจังหวัดระนองด้วยความถูกต้อง
 • ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน กำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระนอง และได้มาตรฐานสากล
21 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 1665 ครั้ง