logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เกี่ยวกับจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วิสัยทัศน์ (Vision)
        ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ

พันธกิจ ( Mission)

 1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน รวมทั้งโครงการข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรองรับ การท่องเที่ยว
 2. สร้างวามเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเชื่อมโยงการค้ากับต่างประเทศ
 4. พัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการให้บริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล
 5. ฟื้นฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาจิและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์ อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์รวม (Objectives)

 1. บรรลุตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้ มีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
 2. เตรียมความพร้อมพื้นที่เพื่อรองรับประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการประมงที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรในพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Strategies) ประกอบด้วย

 1. การกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก
  เพื่อใช้ความเข้มแข็งของพื้นที่ดึงโอกาสจากภายนอกเข้ามาส่งเสริมศักยภาพที่มีให้เต็มที่ ได้แก่
  1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) เชิงรุก
  1.2 พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก
  1.3 การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้เป็นระบบที่สมบูรณ์
  1.4 การสร้างสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลภาคใต้
  1.5 ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างระบบขนส่งหลายรูปแบบและส่งเสริมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
  1.6 ส่งเสริมการค้าและการลงทุนโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและด้านพลังงานทดแทนและ อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับภาคเกษตร
 2. การกำหนดยุทธศาสตร์แก้ปัญหา (W-O Strategies)
  เพื่อเป็นการแก้ไขจุดอ่อนของพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีจากปัจจัยภายนอกได้ ได้แก่
  2.1 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสินค้าการเกษตรหลักของกลุ่มจังหวัด
  2.2 การป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุทกภัย ดินถล่ม และธรณีพิบัติ
  2.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์และมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
  2.4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ฟื้นฟูสภาพป่า
  2.5 รองรับและเตรียมรับสถานการณ์ที่เกิดจากโรคติดต่อ รวมถึงปัญหาอาชญากรรม
  2.6 ลดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
 3. การกำหนดยุทธศาสตร์เชิงปรับเปลี่ยน (S-T Strategies)
  เพื่อเป็นการใช้ความเข้มแข็งของพื้นที่เปลี่ยนวิกฤติที่เกิดจากปัจจัยภายนอกให้เป็นโอกาส หรือเป็นช่องทางที่จะพัฒนาได้ ได้แก่
  3.1 สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคี และพหุภาคีตามแผน IMT-GT ที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การขนส่ง และการพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น และรวมถึงกลุ่มประเทศคู่การค้าทางยุทธศาสตร์

 

          จังหวัดระนอง คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน หรือมหาสมุทรอินเดีย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทางประมาณ 568 กิโลเมตร มีพื้นที่เพียง 3,298 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,141,250 ไร่ มีคอคอดกระ หรือกิ่วกระ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุด ของแหลมมลายู สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ จังหวัดระนองมีรูปร่างเรียวยาวและแคบ โดยมีส่วนที่ยาวที่สุด ยาวประมาณ 169 กิโลเมตร และส่วนที่กว้างที่สุด 44 กิโลเมตร สำหรับส่วนที่แคบที่สุดของจังหวัดอยู่ในท้องที่อำเภอกระบุรี มีความกว้างเพียง 9 กิโลเมตร เท่านั้น เป็นเมืองฝนแปดแดดสี่

 

10 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1693 ครั้ง